ปูนซีเมนต์ตราทีพีไอ (TPI)

ปูนซีเมนต์ตราทีพีไอ 
        ในอดีตปูนซีเมนต์มีผู้ผลิตเพียง 3 ราย มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี รัฐบาลได้พยายามช่วยแก้ไขปัญหาทุกวิถีทาง ท้ายสุดจึงมีมติให้้ผู้สนใจลงทุนสามารถก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์เพื่อแก้ไข ปัญหาระยะยาว

ปี 2533 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ได้เริ่มก่อสร้าง โรงงานผลิตปูนซีเมนต์์แห่งแรกที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิต 2.5 ล้านตันต่อปีปี 2537 โรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 2 ได้แล้วเสร็จ ทำให้การผลิตสูงเป็นทวีคูณคือ 5 ล้านตันต่อปี และในปี 2539 ได้เปิดโรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 3 ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 ล้านตันต่อปี ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดโรงปูนซีเมนต์แห่งที่ 4 เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 12 ล้านตันต่อปี

ปูนซีเมนต์ทีพีไอแดง

ทีพีไอแดง ราคา 12X.00 บาท/ถุง
ขอราคาโครงการได้ที่ 02 988 5559 ,089 079 5722
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ORDINARY PORTLAND CEMENT TYPE 1) ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทหนึ่ง และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 1

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง) เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานก่อสร้างงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนน สนามบิน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ

ตารางคุณสมบัติ คลิกเลย!!!

.......................................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ทีพีไอเขียว
     
ทีพีไอเขียว ราคา 11X  บาท/ถุง
ขอราคาโครงการได้ที่ 02 988 5559, 089 079 5722
ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน และอื่นๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550

ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานและเหมาะในการใช้ผลิตโอ่ง ถนนทางเท้า งานวงบ่อ และงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไปที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง ฯลฯ นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) ยังมีคุณสมบัติยืดหดตัวน้อยไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวแก่ อาคาร จึงเหมาะสม ที่จะใช้ในงานก่อและฉาบได้ดี

ตารางคุณสมบัติ คลิก!!!
...................................................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ทีพีไอแดง 299 
ปูนซีเมนต์ทีพีไอแดง 299  ราคา 12X.00 บาท/ถุง
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559, 089 079 5722

ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ เป็นปูนซีเมนต์สูตรใหม่ เพิ่มความแข็งแรง ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการใช้วัตถุดิบที่
มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594-2556
และ ASTMC1157 TYPE GU

ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างบ้านพักอาศัย
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด ในส่วนของงานฐานราก เสา คาน พื้น
งานหล่อคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง งานคอนกรีตทั่วไป สะพาน ถนน
และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ ให้ความแข็งแรง ทนทาน ลดการแตกร้าวและหลุดล่อนได้ดีกว่าปูนโครงสร้างแบบเดิม อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Product)
 เพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนกับสังคมไทย

ตารางคุณสมบัติ คลิก!!!

...................................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ทีพีไอเขียว 197
ปูนซีเมนต์ทีพีไอ 197 ราคา11X.00 บาท
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722           เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสมมอก. 80-2550 เหมาะสำหรับงานก่องานฉาบและ
งานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก
............................................................................................................................................
 ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ  M300


ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M300
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722 

คือปูนก่อสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานก่อผนังต่างๆ
เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อคที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะสูง ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้นทั้งยังคงความแข็งแรงอีกด้วย ได้รับรอง คุณภาพตาม มอก.598-2547ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

วิธีการใช้งานปูนก่อสำเร็จรูปทีพีไอ M 300
ราดน้ำอิฐมอญ หรือ คอนกรีตบล็อคให้ชุ่มพอประมาณผสมปูนก่อ ทีพีไอ M 300 กับน้ำสะอาด 4.5 : 1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อทั่วไป

........................................................................................................................................................


ปูนซีเมนต์ก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ  M310


ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M310
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
คือปูนสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงาน
ก่อบล็อคมวลเบา โดยเฉพาะให้แรงยึดเกาะสูง เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้เร็วทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรงทนทาน


วิธีการใช้งานปูนก่อบล็อคมวลเบาทีพีไอ M 310
ผสมปูนก่อบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M 310 กับน้ำสะอาด 2.6 : 1 โดยปริมาตร
ผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อบล็ิอคมวลเบา โดยใช้เกรียงพิเศษสำหรับก่อบล็อคมวลเบา
(ไม่ควรใช้เกรียงใบโพธิ์ในการก่อบล็อคมวลเบา)


..............................................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M100ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M310
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
คือปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานตกแต่ง
ผิวผนังที่ต้องการความประณีตสวยงาม เนื้องานที่ได้จะมีความเนียน และละเอียดเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้รับรองคุณภาพตาม
มอก.1776-2542(ฉาบละเอียด) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าวและการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ


วิธีการใช้งานปูนฉาบละเอียดทีพีไอ M 100
ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่ม
พอประมาณผสมปูนฉาบละเอียด ทีพีไอ M 100
 กับน้ำสะอาด 3:1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mixing Pump) ได้


.....................................................................................................................................................
ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M100C

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M100C
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722

คือปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวเรียบ
เช่น ผนังคอนกรีต ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ได้รับรองคุณภาพตามมอก. 1776-2542 (ฉาบคอนกรีต) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ
เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ และทำให้เนื้อปูน
มีความเหนียว ลื่น ฉาบง่าย ลดปัญหาการแตกร้าว และการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อนและไม่หดตัวหลังการฉาบ


ธีการใช้งานปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M 100 C
ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณ
ผสมปูนฉาบผิวคอนกรีต ทีพีไอ M 100 C กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตร
ผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
นำปูนที่ผสมได้ฉาบบนผิวคอนกรีตตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป
โดยไม่ต้องสกัดผิวก่อน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mixing Pump) ได้

....................................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M200


ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M200
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722
คือปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบทั่วไป
เหมาะสำหรับใช้ฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีต
บล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้รับรองคุณภาพตามมอก.1776-2542 (ฉาบทั่วไป) มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ ทำให้ฉาบง่ายลดปัญหาการแตกร้าวและการแตกลายงา ผนังไม่หลุดล่อน และไม่หดตัวหลังการฉาบ

วิธีการใช้งานปูนฉาบสำเร็จรูปทีพีไอ M 200
ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณผสมปูนฉาบทั่วไป ทีพีไอ M 200 กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียว
นำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mixing Pump) ได้

......................................................................................................................................................

ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ  M200
ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปทีพีไอ M210
ขอราคาโครงการได้ที่  02 988 5559,089 0795722


คือปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผนัง
บล็อคมวลเบา โดยเฉพาะใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงาน
ฉาบผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค ได้อีกด้วยวิธีการใช้งานปูนฉาบบล็อคมวลเบาทีพีไอ M 210
ทำความสะอาด และราดน้ำผิวผนังที่จะฉาบให้ชุ่มพอประมาณผสมปูนฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M 210 กับน้ำสะอาด 3.5 : 1 โดยปริมาตรผสมกันให้เข้าเป็นเนื้อเดียวนำไปใช้งานตามขั้นตอนการฉาบทั่วไ


................................................................................................................................................

ปูนฉาบสำเร็จรูป ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ


เป็นปูนสำเร็จรูป สำหรับงานฉาบบาง ทำงานด้วยเกรียงขัดมัน
 ใช้ฉาบเป็น Finishing Coat ทำให้ผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ
เพิ่มคำอธิบายภาพ
 ปกปิดผนังปูนฉาบ ที่มีเม็ดทราย รอยแตกลายงา
และผิวฉาบที่ไม่สม่ำเสมอ สามารถทำเป็นผนังเปลือย หรือทาสีทับได้สามารถฉาบได้ทั้งบนผนังคอนกรีตหรือผนังปูนฉาบทั่วไป เช่น ผนังที่ฉาบด้วย M100,M100C,M200, หรือM210 เป็นต้นวิธีการใช้งาน ปูนฉาบสำเร็จรูป ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ
ผสมปูนฉาบ Super Skim Coat TPI กับน้ำ โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 8 ลิตร โดยเติมย้ำทีละน้อยแล้วปั่นผสมเป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่ให้เหลือเม็ดปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ  ฉาบปูน Super Skim Coat TPI ด้วยเกรียงเหล็กขัดมัน ฉาบบางรีดติดผนังขึ้นที่ละชั้น เมื่อปูนฉาบแห้งหมาดให้ฉาบทับด้วยวิธีเดียวกันจนได้ความหนาตามที่ต้องการ (ประมาณ 1-2 mm.)ก่อนการทาสีสามารถใช้กระดาษทรายละเอียด ขัดตกแต่ง เพื่อให้ได้ผิวเรียบเนียนเพิ่มขึ้นได้


.....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน)
จัดทำบทความโดย: ก่อสร้างไทย ดอท คอม
วิศวกรออกแบบ :    (Civil Design Engineer)
สงวนลิขสิทธิ์บทความ  ห้ามนำไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ;ก่อสร้างไทยดอท คอม
ความทั้งหมดในเว็บนี้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าทำผิดกฏหมายฐานละเมิดลิขสิทธิ์และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น